Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

"Jagtforbundet af 2014", fanget i en løgn..!

Christian Christensen og "Jagtforbundet af 2014" er afsløret i at lyve, hvilket ikke skaber den største tillid til det nye jagtforbund. Der er noget der tyder på at Christian Christensen og "Jagtforbundet af 2014" via en løgn, forsøger at tegne et lysere eller bedre billede af dem selv, end tilfældet er.
På "Jagtforbundet af 2014's" hjemmeside skriver de i forbindelse med Jægernes Eftersøgningskorps:
"I tæt samarbejde med blandt andet Dyrenes Beskyttelse, etablerer Jagtforbundet af 2014 et moderne, specialtrænet eftersøgningskorps til løsning af..... osv.
loegnen
Teksten fra "Jagtforbundet af 2014" er ikke til at misforstå, da det tydeligt fremstår som om, at der i tæt samarbejde med bla. Dyrenes Beskyttelse, er etableret (eller etableres) et specialtrænet eftersøgningskorps.

Raavildt.dk har derfor kontaktet Claus Viingaard, Teamleder for Dyrenes Vagtcentral, og forespurgt ham, om det var rigtigt at der var indgået en aftale, mellem Dyrenes Beskyttelse og Christian Christensen eller "Jagtforbundet af 2014", omkring "Jægernes Eftersøgningskorps" under "Jagtforbundet af 2014". 
Claus Viingaard fortæller at der blot har været en drøftelse, men understreger at der på ingen måde er indgået en aftale om et samarbejde, mellem Dyrenes Beskyttelse og Christian Christensen eller "Jagtforbundet af 2014".
Claus Viingaard var blevet bekendt med den misvisende tekst, som på ingen måde er sandt.

Udover løgnen, er "Jagtforbundet af 2014" så et godt alternativ til Danmarks Jægerforbund..?  

Konkurrence er altid godt, og et alternativt jagtforbund med reelle hensigter, til gavn for jægerne og den danske fauna, tror jeg ikke der er mange jægere som på forhånd er imod. Det store spørgsmål er så om det nye "Jagtforbundet af 2014" med Christian Christensen i spidsen, er det rette alternativ...? Raavildt.dk har forsøgt at samle lidt faktum om "Jagtforbundet af 2014".

Der er ingen tvivl om at det er Christian Christensen (CC) som er drivkraften, i det nye "Jagtforbundet af 2014" (Jf14), som kritiserer Danmarks Jægerforbund (DJ) for flere ting. Bla. sagen om Palle Overgaard Sørensen's oplevelser, i forbindelse med en vådeskudsulykke i år 2000. Denne vådeskudsulykke afstedkom udgivelsen af bogen "Whistleblower - en 'doku' om magt og magtmisbrug". Dem som har læst bogen, eller kender til sagen vil være enige i, at DJ's dobbeltrolle i denne sag er yderst uheldig, og på ingen måde har stillet den skadeslidte Palle Overgaard Sørensen, i en særlig gunstig situation ved den efterfølgende erstatningssag.

Om det er CC's store utilfredshed med DJ, som er den direkte årsag til at CC har opstartet Jf14 kan vi kun gisne om. Da Raavildt.dk tidligere har tilladt sig at kritisere CC og Jf14, bevirker det nu at hverken CC eller Jf14 svarer på vores henvendelser, men i stedet kalder kritikere Landsbytosser m.m. Jeg personligt har fået en mail fra CC, hvor han kommenterer en kritik med - "inden du (Raavildt.dk) lukker dit bræk ud, om noget du ikke ved noget om, og tydeligvis ikke forstår". I samme mail kalder CC mig - "en opkomling af en landsbytosse, som ingen ved deres fulde fem gider at bruge 1 minut på". Det er muligt at CC har ret i sine påstande, men det stopper os ikke i at fremlægge kritik, hvis vi skønner det nødvendigt.
CC har åbentbart sin egen måde at svare kritikkere på, som på ingen måde gavner ham selv eller Jf14.

Man må sige at CC har et højt selvværd, da han ikke er i tvivl om, at han og Jf14 kan gøre det meget bedre end DJ. Det ny Jf14 består pt. af 4 bestyrelsesmedlemmer. En formand, en kasserer, et menigt medlem og så selvfølgelig CC, som ikke bare vil være sekretær, hvorfor hans titel er intet mindre end Generalsekretær - Generalsekretær Christian Christensen. 

Hvis vi tager et par af de punkter, hvor Generalsekretær CC og Jf14 mener de kan gøre en forskel, er bla. nogle af nedenstående punkter:

  • Medlemmernes (jægernes) indflydelse på de beslutninger der tages i DJ.
  • DJ's bekæmpelse af invasive dyr.
  • Ja selv det anerkendte danske Schweishunderegister med deres ca. 180 specieluddannede ekvipager, som gennem årtier har nået en så stor faglighed, at mange lande misunder det danske Schweisshunderegister, kan Jf14 gøre bedre.
  • Og sikkert mange flere ting.  

Hvis man gennmgår "Vedtægter for Jagtforbundet af 2014", er der flere ting som i §2, §5 og §9 umiddelbart springer i øjnene. Nedenfor nævnes nogle af paragrafferne som efter Raavildt.dk's overbevisning minder om direkte topstyring, altså det samme som CC har kritiseret DJ for, ligesom resten af paragrafferne ligner noget som er taget ud af en loge-forenings vedtægter.

Vedtægter for Jagtforbundet af 2014

§2. 3. afsnit
Bestyrelsen kan afslå medlemskab, hvis det skønnes, at det kan være til ulempe for foreningens virksomhed. Bestyrelsens afgørelse er endelig. 

Kommentar til ovenstående 
Det vil sige at Jf14 ikke er en åben forening, hvor alle kan melde sig ind og komme til orde, hvis man ikke er enig i hvad bestyrelsen eller CC siger og mener. Hvis personer søger medlemskab, kan de nemlig nægtes medlemskab alene af den grund, at de tidligere har rejst kritik mod nogle af bestyrelsesmedlemmerne eller foreningen. 
Hvis det ikke er en loge-regel, så ved jeg ikke hvad man skal kalde den.
adskiller

§5. 1. afsnit 
Forbundets ledelse varetages af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, som vælges af medlemmerne. Valget sker ved direkte valg på forbundets hjemmeside, hvor valgets resultat også offentliggøres

Kommentar til ovenstående 
Der er pt. kun 4 bestyrelsesmedlemmer, hvilket ikke stemmer overens med vedtægterne.
adskiller
§5. 2. afsnit
Valgperioden er henholdsvis 2 år for menige medlemmer og 4 år for formand, generalsekretær og kasserer. Forbundets stiftere har dog sæde i bestyrelsen i op til 8 år efter stiftelsen.

Kommentar til ovenstående 
Det fremgår ingen steder hvem der er forbundets stiftere, og hvorfor skal de være garanteret en plads i bestyrelsen de næste 8 år..?
adskiller
§5. 4. afsnit
Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på forbundets hjemmeside. Bestyrelsen kan supplere sig selv, såfremt bestyrelsen er på færre end 6 personer

Kommentar til ovenstående 
Lyder flot men der er pt. kun 4 personer i bestyrelsen. Bestyrelsen kan åbentbart som det ser ud i dag, selv vælge hvem de vil have med i bestyrelsen, hvilket ikke virker som en demokratisk proces.
adskiller
§5. 8. afsnit
Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Der udarbejdes et referat fra møderne, som underskrives af alle deltagere og offentliggøres på forbundets hjemmeside.

Kommentar til ovenstående
Det formodes at der er holdt bestyrelsesmøder, hvor bestyrelsen bla. har konstitueres sig selv, men disse bestyrelsemøder kan ikke ses på Jf14's hjemmeside, selvom det står i vedtægterne.
adskiller
§5. 12. afsnit 
Bestyrelsen, repræsentanter og medarbejdere i forbundet må ikke modtage gaver, deltage i jagter eller andre aktiviteter som vurderes som uforenelige med forbundets krav om uvildighed. Dispensation kan kun opnås ved bestyrelsens enstemmige godkendelse. Bestyrelsen kan ikke give en generel tilladelse til at gaver kan modtages, men skal behandle hver enkelt forespørgsel individuelt.

Kommentar til ovenstående
En udmærket holdning hvis det ikke var fordi bestyrelsen enstemmigt kunne dispensere fra denne vedtægt. Dette betyder at et enkelt eller to bestyrelsesmedlemmer ikke kan få "bestikkelse" i form af gaver eller jagter. Men hvis en evt. "bestikkelse" omhandler hele bestyrelsen, ja så kan hele bestyrelsen (pt. 4 mand) beslutte at at det er ok, og derved i.h.t. vedtægterne lovligt modtage "bestikkelse" i form af jagt eller gaver.
adskiller
§5. 13. afsnit
Bestyrelsen er bemyndiget til at stifte en fond, som kan foretage opkøb af fast ejendom, som anses for at være til gavn for jagten i Danmark. Bestyrelsen fastsætter reglerne for brug af områderne og skal uden ophold orientere medlemmerne på forbundets hjemmeside om beslutninger, der foretages vedrørende fondens ejendomme og anvendelsen af disse.

Kommentar til ovenstående
Bestyrelsen kan, hvis bare bestyrelsen mener det gavner jagten, opkøbe fast ejendom, hvis mindst halvdelen af den siddende bestyrelse mener det er en god ide. Det vi i nuværende situation kun kræve tilsagn af 2 medlemmer af bestyrelsen. 
adskiller

§9. 2. afsnit
Eventuel formue efter opløsning overføres til et formål efter bestyrelsens vurdering.

Kommentar til ovenstående
En særdeles praktisk paragraf for bestyrelsesmedlemmerne (pt. 4 personer), som hvis det kommer så langt, selv kan beslutte om en evt. formue skal gå til projekter som de selv kan drage nytte af.

adskiller

Et nystartet jagtforbund som starter med at lyve om et samarbejde der ikke eksisterer, og samtidig fremlægger nogle vedtægter som udover topstyring, mest minder om et kopi af en loge-forening. Det er de ting du som jæger skal overveje om du vil støtte, inden du melder dig ind i det nye "Jagtforbund af 2014".

Udskriv Email