Søg og du skal finde

NYHEDER

Her vil du blive opdateret på de sidste nyheder, omhandlende årstidsbestemte informationer vedr. råvildtet, råvildtforvaltningen og andet som på en eller anden måde kan linkes til råvildt og råvildtjagt. Raavildt.dk's nyhedsside vil primært omhandle råvildtet i Danmark, men vi holder selvfølgelig også øje med, hvad der sker med råvildtet udenfor Danmarks grænser.
Alle tidligere udgivet nyheder, vil du altid kunne læse HER

Geokemi og Natrium

GEOKEMI

NATRIUM
Findes ikke frit i naturen, men forekommer i jordskorpen koncentreret i feldspatmineraler og i den øverste del af kappen i clinopyroxener. Grundstoffet koncentreres i restsmelten under fraktioneret krystallisation af basalt, da de først dannede mineraler kun i ringe grad optager natrium. Plagioklas-feldspatterne får således i løbet af magmaets krystallisation en stigende koncentration af natrium. Derfor har de først dannede ultramafiske bjergarter de laveste, de sent dannede granitter, syenitter og disses pegmatitter de højeste indhold af natrium. Væske-gas-indeslutninger i mineraler kan indeholde en del natrium og klor, og ved deres afkøling dannes krystaller af natriumklorid. Cirkulerende hydrotermalt vand i jordskorpen kan have høje indhold af natriumklorid. Havvand indeholder ca. 1 % natrium, og nedbør i kystnære områder har derfor også højt natriumindhold. Under inddampning af havvand dannes evaporitter, hvor natriumklorid er det vigtigste af de letopløselige saltmineraler. Grundvand kan have store koncentrationer af natrium, der kan stamme fra underliggende saltforekomster eller fra indtrængning af havvand. Jorde med et højt indhold af natriumioner, alkalijorde, findes i marskområder og nær saltsumpe. Se også jordbund og eksperimentel petrologi.

MINERALER     
I naturen forekommer natrium koordineret med oxygen og halogeniderne klor og fluor, sidstnævnte ofte som kompleksioner som fx (SiF6)2-. De simpleste halogenider har natriumkloridstruktur, dvs. med natriumionen i oktaeder-koordination, mens natriumionen koordineret med oxygen har koordinationstal 6 og 8. Natriumionen kan pga. lignende ionradius erstatte calciumionen og danne blandingsrækker i mineraler, fx plagioklas. Også i clinopyroxener og -amfiboler er der blandbarhed mellem calcium og natrium. Pga. stor forskel i ionstørrelse mellem natrium og de øvrige alkalimetaller er natrium derimod kun meget lidt blandbart med disse. I alkalifeldspat er der blandbarhed ved høj temperatur, mens der under afkøling udskilles to faser, og der dannes perthit. Der kendes over 200 mineraler, hvori natrium er hovedgrundstof, heraf ca. 100 silikatmineraler.

FREMSTILLING OG ANVENDELSE
Natrium udvindes ved elektrolyse af smeltet natriumhydroxid (ætsnatron).
Smeltet natrium bruges som varmeoverføringsmedium (kølemiddel) i lukkede systemer som fx formeringsreaktorer, evt. i legering med kalium, som kan bringe smeltepunktet ned under 0 °C. Natrium indgår i lamper til vejbelysning, hvis gule lys udsendes af natriumdamp (se natriumlampe). Desuden anvendes det som hærdende bestanddel i specielle bly- og zinklegeringer, som strukturforbedrende tilsætning i aluminium-silicium-støbelegering (Silumin) og som desoxidationsmiddel i metalsmelter. I kemisk industri anvendes metallisk natrium bl.a. ved fremstilling af organometalforbindelser, fx tetraethylbly. Endelig bruges natrium i stor målestok som reduktionsmiddel ved udvinding af en række metaller fra deres oxider eller halogenider.

Udskriv Email